Algemene Voorwaarden Finance Insight BV

Bij de uitvoering van advieswerkzaamheden, training, interim management en detachering. 

1. Algemeen
Onder Finance Insight wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Finance Insight B.V. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering, interim management en detachering tussen Finance Insight en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Grondslag offertes
Offertes van Finance Insight zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Finance Insight zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van Finance Insight zijn twee maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Finance Insight zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. 

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Finance Insight nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Finance Insight betrokken (zullen) zijn. Als Finance Insight daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Finance Insight kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internet, fax - en/of Datanetaansluiting. 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Finance Insight geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 

5. Personeel

5.1. Wijziging adviesteam 
Finance Insight kan in overeenstemming met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de 
opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Finance Insight plaatsvinden. 

5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel 
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen. Indien opdrachtgever, in weerwil van dit artikel, een werknemer van Finance Insight een arbeidscontract aanbiedt, dan is de opdrachtgever gehouden de gederfde omzet te vergoeden, ter waarde van de resterende omzet bij normale uitvoering van de lopende overeenkomst, vermeerderd met een schadevergoeding ter grootte van 50% van het op dat moment bij Finance Insight geldende bruto jaarsalaris van de betreffende werknemer, tenzij over andere voorwaarden ten aanzien van de overname van personeel in voorafgaand overleg door Finance Insight en opdrachtgever overeenstemming is bereikt. 

6. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reproductiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan Finance Insight verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Finance Insight noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Van tariefwijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld. 

7. Facturering en betaling
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente vermeerderd met 2 % in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Finance Insight met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met een minimum van €  250,- exclusief BTW. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Finance Insight dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Finance Insight de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Finance Insight verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Finance Insight kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 15 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Finance Insight daarover te berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele later additionele  opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Finance Insight vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toegemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Finance Insight mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Finance Insight behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

11. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Finance Insight. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Finance Insight. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

12. Gedragscode
Finance Insight leeft bij de uitvoering van haar consultancy opdrachten de regels na van de Gedragscode voor Registercontrollers, zoals die zijn opgesteld door de Vereniging van Registercontrollers.De gedragscode vormt voor derden zowel als voor leden uitgangspunt voor verwachtingen omtrent het optreden van leden, ongeacht de functie waarin zij optreden, en omtrent hun wijze van beroepsuitoefening indien zij optreden als controller of als vrij- beroepsbeoefenaar. 

13. Vertrouwelijkheid
Finance Insight is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Finance Insight zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter  bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Finance Insight aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Finance Insight, haar werkwijze en dergelijke, dan wel onze rapportage ter beschikking stellen. 

14. Aansprakelijkheid
Finance Insight is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Finance Insight van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Finance Insight voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maxima al het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de 
schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding of nakoming vervalt. 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, alsmede de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch bij uitsluiting bevoegd, tenzij het betreft de kwesties waarin enkel de Kantonrechter van de opdrachtgever bevoegd is. Naar keuze van Finance Insight kan van deze bevoegdheidsclausule worden afgeweken. 
 

SAP FI-CO "Ik heb veel geleerd over het gebruik van SAP FI-CO. Alle belangrijke onderwerpen kwamen aan bod..."
- Annemiek
Onze partners
Wat maakt ons uniek?

Marktleider

SAP is marktleider op het gebied van ERP in Nederland.

Specialist

De trainers hebben een gedegen achtergrond in het vakgebied en zijn hierin dagelijks werkzaam.

Jarenlange ervaring

ERPcursus.nl verzorgt al 10 jaar SAP trainingen voor eindgebruikers.

3-daagse training

Wij bieden een 3-daagse training voor het maximale leereffect.